รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรอำเภอบางสะพาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา/สถานี TC180701 TC180702 TC180802 TC180803 TC180804
- สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ โรงเรียนบ้านทองมงคล สะพานบ้านทุ่งมะพร้าว สะพานบ้านหัวสะพานหลักเมือง
07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MINIMUM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MAXIMUM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVERAGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรอำเภอบางสะพาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา/สถานี TC180701 TC180702 TC180802 TC180803 TC180804
- สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ โรงเรียนบ้านทองมงคล สะพานบ้านทุ่งมะพร้าว สะพานบ้านหัวสะพานหลักเมือง
07:00 22.67 0.00 0.00 4.48 0.95
08:00 22.59 0.00 0.00 4.49 0.95
09:00 22.44 0.00 0.00 4.48 0.84
10:00 22.44 0.00 0.00 4.48 0.75
11:00 22.44 0.00 0.00 4.48 0.67
12:00 22.29 0.00 0.00 4.48 0.51
13:00 22.44 0.00 0.00 4.48 0.39
14:00 22.65 0.00 0.00 4.49 0.35
15:00 21.91 0.00 0.00 4.48 0.33
16:00 21.93 0.00 0.00 4.48 0.32
17:00 22.27 0.00 0.00 4.48 0.32
18:00 22.27 0.00 0.00 4.48 0.32
19:00 22.27 0.00 0.00 4.48 0.32
20:00 22.41 0.00 0.00 0.00 0.32
21:00 22.45 0.00 0.00 0.00 0.33
22:00 22.47 0.00 0.00 0.00 0.32
23:00 22.43 0.00 0.00 0.00 0.32
00:00 22.70 0.00 0.00 0.00 0.32
01:00 22.43 0.00 0.00 0.00 0.32
02:00 22.43 0.00 0.00 0.00 0.33
03:00 22.43 0.00 0.00 0.00 0.32
04:00 22.42 0.00 0.00 0.00 0.41
05:00 22.63 0.00 0.00 0.00 0.57
06:00 22.42 0.00 0.00 0.00 0.70
MINIMUM 21.91 0.00 0.00 0.00 0.32
MAXIMUM 22.70 0.00 0.00 4.49 0.95
AVERAGE 22.41 0.00 0.00 2.43 0.47
TOTAL 537.83 0.00 0.00 58.26 11.28
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรอำเภอบางสะพาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา/สถานี TC180701 TC180702 TC180802 TC180803 TC180804
- สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ โรงเรียนบ้านทองมงคล สะพานบ้านทุ่งมะพร้าว สะพานบ้านหัวสะพานหลักเมือง
07:00 0.09 0.00 0.00 28.45 3.70
08:00 0.06 0.00 0.00 28.56 3.70
09:00 0.02 0.00 0.00 28.45 2.27
10:00 0.02 0.00 0.00 28.45 1.44
11:00 0.02 0.00 0.00 28.45 1.08
12:00 0.01 0.00 0.00 28.45 0.83
13:00 0.02 0.00 0.00 28.45 0.64
14:00 0.08 0.00 0.00 28.56 0.58
15:00 0.01 0.00 0.00 28.45 0.55
16:00 0.01 0.00 0.00 28.45 0.53
17:00 0.01 0.00 0.00 28.45 0.53
18:00 0.01 0.00 0.00 28.45 0.53
19:00 0.01 0.00 0.00 28.45 0.53
20:00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.53
21:00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.55
22:00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.53
23:00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.53
00:00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.53
01:00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.53
02:00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.55
03:00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.53
04:00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.67
05:00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.92
06:00 0.02 0.00 0.00 0.00 1.13
MINIMUM 0.01 0.00 0.00 0.00 0.53
MAXIMUM 0.10 0.00 0.00 28.56 3.70
AVERAGE 0.03 0.00 0.00 15.42 1.00
TOTAL 0.74 0.00 0.00 370.07 23.91