ข้อมูลปริมาณฝน
สถานีโทรมาตร ที่ตั้ง ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (มม.) ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า (มม.)
ฝนเมื่อวาน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน วันนี้ 1 วัน 2 วัน
สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
สะพานบ้านทุ่งมะพร้าว ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ข้อมูลระดับน้ำ/ปริมาณน้ำท่า
สถานีโทรมาตร ที่ตั้ง ระดับเตือนภัย
น้าแล้ง
(ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย
น้ำท่วม
(ม.รทก.)
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.) ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
เมื่อวาน วันนี้ 1 วัน 2 วัน 3 วัน ระดับสูงสุด แนวโน้ม
วันที่ - เวลา ระดับน้ำ
สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 24.04 26.08 22.47 22.37 - - - 23-Feb-2024 0.00 คงที่
สะพานบ้านทุ่งมะพร้าว ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4.90 10.74 4.49 4.49 - - - 23-Feb-2024 0.00 คงที่
สะพานบ้านหัวสะพานหลักเมือง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1.83 7.36 0.50 0.75 - - - 23-Feb-2024 0.00 คงที่