สัญลักษณ์และคำย่อ ความหมาย
ลบ.ม./วินาทีลูกบาศก์เมตร ต่อ วินาที
กม., kmกิโลเมตร
กม.², ตร.กม.ตารางกิโลเมตร
ซม.เซนติเมตร
ปตร.ประตูระบายน้ำ
ม., mเมตร
ม.³, ลบ.ม.ลูกบาศก์เมตร
มก./ล., mg/l มิลลิกรัม ต่อ ลิตร
ม.รทก., m MSLเมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
%ร้อยละ
°Cองศาเซลเซียส
อ.อำเภอ
จ.จังหวัด
พ.ศ.พุทธศักราช
ลบ.ม./วินาที, cu.m/secลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
มม., mmมิลลิเมตร
Minนาที
สัญลักษณ์และคำย่อ ความหมาย
Qปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย
A ขนาดพื้นที่รับน้ำฝน
rสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Q, Qiปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยที่จุดพิจารณาและสถานีดัชนี ตามลำดับ
Qpปริมาณน้ำหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ย
A, Aiพื้นที่รับน้ำฝนของจุดพิจารณาและสถานีดัชนี ตามลำดับ
ลิตร/วินาที/ตร.กม.ลิตรต่อวินาที ต่อตารางกิโลเมตร
กิ่ง อ.กิ่งอำเภอ
มม./เดือนมิลลิเมตรต่อเดือน
ลบ.ม./เดือนลูกบาศ์กเมตรต่อเดือน
ลบ.ม./ปีลูกบาศ์กเมตรต่อปี
", inนิ้ว
KVAกิโลโวลต์แอมแปร์
Wวัตต์
VAโวลต์-แอมแปร์
mAมิลลิแอมแปร์
ชม., hrชั่วโมง