สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง
   
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก
ปริมาณน้ำฝนปกติ
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนมาก
เตือนภัยปริมาณน้ำฝนมาก
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน (R) ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่ม (E)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 11:38 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง 22/02/2567 11:38 0.0 0.0 0.0 22.25 0.01
โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 22/02/2567 11:38 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านทองมงคล 22/02/2567 11:38 0.5 0.5 0.5 n/a n/a
สะพานบ้านทุ่งมะพร้าว 20/02/2567 19:38 0.0 0.0 0.0 4.49 28.56
สะพานบ้านหัวสะพานหลักเมือง 22/02/2567 11:38 n/a n/a n/a 0.77 1.56

หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด