TC180701 : สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง
ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เสาระดับ
TC191802 : สะพานบ้านโรงเหล็ก
ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
เสาระดับ
TC191911 : สะพานวัดท่าแพ
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เสาระดับ
TC191912 : สะพานคลองท่าวัง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เสาระดับ
TC191913 : สะพานคีรีวง
ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
เสาระดับ
TC191918 : สะพานตลาดเชียรใหญ่
ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
เสาระดับ
TC191001 : สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ตลาดฉวาง
ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช